Tillgänglighetsredogörelse

Studora arbetar för att erbjuda en tillgänglig och användarvänlig studieplattform för alla våra användare. Här beskriver vi hur vår studieplattform följer tillgänglighetskraven i enlighet med gällande direktiv. Det kan dock trots våra ansträngningar finnas vissa utmaningar kvar att hantera, vilka tas upp i denna redogörelse. Nedan följer en översikt över vilka åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa tillgängligheten i vår studieplattform.

För att göra Studora tillgänglig är vårt mål att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Så långt som möjligt följer vi de officiella riktlinjerna för offentlig sektor "Vägledningen för webbutveckling". Dessa baseras på de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på nivå AA enligt WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Att göra hela studieplattformen så tillgänglig som möjligt är en ständigt pågående process och under vårt arbete har vi identifierat vissa kända tillgänglighetsbrister på Studora. Här följer en redogörelse för dessa:

Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis pdf-, Excel- och Word-dokument. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla.

Äldre dokument är undantagna från kraven.

Alla digitala videoproduktioner ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga. De ska fungera för dem som inte kan se, inte kan höra, har begränsad handkraft eller inte är datorvana. Våra filmproduktioner är inte alltid översatta till svenska eller textade. Vi strävar efter att texta alla de filmer som behöver det.

Det kan finnas äldre filmer som saknar textremsa.

Vi har gjort vissa anpassningar för att hjälpa användare med nedsatt syn, färgseende och kognitiva svårigheter. Plattformen är anpassad för skärmläsare och de flesta av våra produkter har uppläsning av textfunktion. De flesta sidorna uppfyller lagkraven men det finns enstaka brister:

 • Studieplattformen kan ha spår av inkonsekvent navigering.
 • Sidnavigering via paginering fungerar olika på vissa delar av studieplattformen.
 • Vissa element på sidan saknar full flexibilitet att ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Komplexa diagram och tabeller beskrivs vanligtvis inte med text.
 • Vissa bilder i litteraturen saknar beskrivande text.

Det kan i undantagsfall finnas visa delar av en sida som inte når upp till rätt kontrastnivå. Vi arbetar aktivt med att identifiera dessa och åtgärda detta så snart de upptäcks.

Vi har gjort vissa anpassningar för att hjälpa användare med nedsatt syn, färgseende och kognitiva svårigheter. Plattformen är anpassad för skärmläsare och de flesta av våra produkter har uppläsning av textfunktion.

Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg. Studora använder särskilt anpassade färgskalor för att minimera problem för personer med nedsatt färgseende. Vi håller på med att märka ut färger med namn i på de platser som användaren ska göra färgval runtom i plattformen.

En del av texterna i det innehåll som Studora tillhandahåller till våra användare är långa och komplicerade. De hanterar komplexa ämnen och det är inte alltid lätt att göra dessa texter enkla att förstå.

Vi arbetar aktivt med klarspråk och vår vision är att så många som möjligt av våra texter ska vara så tydliga som möjligt givet ämnets förutsättningar.

Vi arbetar kontinuerligt med att få alla funktioner nåbara med tangentbordet och att alla alternativ ska vara tydliga och ha rätt benämning. Vi har en mycket hög täckning för detta i huvudfunktionaliteten.

 • Vissa tillhörande funktioner är inte fullt hanterbara med hjälp av tangentbordet.
 • Avsaknad av title attributet för frame och iframe element på vissa delar av webbplatsen kan försvåra navigering.
 • Studieplattformen saknar entangentsgenvägar.

I Studora kan det förekomma äldre tidsberoende videomaterial och tredjepartsprodukter som saknar textning, vilket faller utanför vad vi har möjlighet att påverka med rimliga åtgärder, medan vi jobbar på att få allt ljudmaterial textat.

I Studora använder vi ibland tredjepartsinnehåll och teknik, såsom videoinnehåll som strömmas från YouTube och sociala medie-knappar. Vi strävar efter att säkerställa att även detta innehåll är tillgängligt för våra användare genom följande åtgärder:

 • Vi väljer tredjepartsleverantörer som också följer riktlinjerna för tillgänglighet och som erbjuder teknik som är tillgänglig för våra användare.
 • Vi förser vårt tredjepartsinnehåll med textbeskrivningar, alternativa format och länkar till tillgängligt innehåll när det är möjligt.
 • Vi informerar våra användare om eventuella tillgänglighetsproblem som kan uppstå med tredjepartsinnehåll och teknik.
 • Vi arbetar ständigt för att säkerställa att allt innehåll och teknik på vår webbplats är så tillgängligt som möjligt. Om du stöter på några problem med tredjepartsinnehåll eller teknik, vänligen kontakta oss så att vi kan undersöka och åtgärda problemet.
 • Vissa bildobjekt saknar alternativtexter.
 • Inkorrekta rubriksnivåer som inte följer hierarkin.
 • Funktioner benämns inte konsekvent.
 • På vissa webbsidor görs avsteg från en förutsägbar och konventionell meny som kan försvåra navigeringen.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda dessa brister.

Studora åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vissa av våra system hanterar äldre innehåll, innehåll från tredje part och dokument samt länkar som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa system, varpå de på en rimlig nivå hanteras vid revidering och nyproduktion.

Vi strävar efter att uppfylla kriteriet att varje språkförändring ska kodas med lang-attribut så långt det är möjligt, särskilt när det gäller innehållet i kurslitteratur. Det är svårt att identifiera varje språkförändring i redaktionellt material. Att åtgärda alla dessa systematiskt bedöms vara orimligt betungande. Vi kommer löpande lägga till språkkoder allteftersom vi upptäcker dem och att olägenheten vid varje förekomst inte utgör ett oöverstigligt hinder för tillgänglighet.

Vi gör kontinuerligt kontroller och tester för att utvärdera tillgängligheten av Studora, både automatiskt och manuellt. Vi har även genomfört externa granskningar och kontroller med certifierade aktörer.

Studora har granskats av medarbetare i olika roller som t.ex. utvecklare, designers och redaktörer som har gjort självskattningar utifrån WCAG-riktlinjerna med utgångspunkt i förutsättningar givet olika funktionsvariationer. Vi granskar alla nya sidor och funktioner under utveckling i hela processen samt gör återkommande utvärderingar av hela plattformen. Vår interna granskning sker med hjälp av olika verktyg, både automatiska samt manuella. Vissa funktioner på studieplattformen såsom diagram och tabeller har granskats av utomstående experter på tillgänglighet. Vi har inte gjort en fullständig maskinell test av hela studieplattformens kod.

Testverktyg för interna tester:

 • a11y
 • VoiceOver (Skärmläsare)
 • AXE Developer Tools

Vi tar även in externa certifierade partners för att testa hela plattformen och kommer löpande göra återkommande tester för att säkerställa att vi möter tillgänglighetskraven.

 • Kontrollerad av Funka i april 2023.
 • Senaste bedömningen gjordes i juni 2023.
 • Redogörelsen uppdaterades senast 17 augusti 2023.

För att underlätta för dig som användare att få support eller rapportera eventuella tillgänglighetsproblem i Studora, har vi vidtagit följande åtgärder:

 1. Vi har skapat en kontaktsida som innehåller kontaktuppgifter till vår supportavdelning. Du kan nå oss genom e-post, telefon eller post.
 2. Vi har också skapat en hjälpfunktion där vi besvarar vanliga frågor och problem som du som användare kan stöta på. Hjälpfunktionen ger dig anpassad hjälp beroende på var i Studora du befinner dig.

Vi uppmuntrar dig att ge oss feedback om vår tillgänglighet. Du kan kontakta oss direkt för att ge feedback, eller använda formuläret på vår webbplats för att lämna kommentarer och förslag.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.